Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky e-shopu (dále jen „OPE“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost KeenGamer s.r.o., IČ 17 90 609, DIČ CZ1790609, se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 56671, oddíl C, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Veškeré informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové prezentaci společnosti na stránkách www.keengamer.com.

E-shop je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.maxikovakuchynka.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.maxikovakuchynka.cz/obchod (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupujícím může být podnikatel fyzická nebo právnická osoba nebo koncový zákazník („spotřebitel“).

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OPE, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, “Reklamační řád” a dokument „Způsoby dodání zboží“ a “Platební podmínky”, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Obchodní podmínky OPE jsou určeny pro nákupy v e-shopu s adresou www.maxikovakuchynka.cz/obchod.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Kupující obdrží potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu v rámci registrace na webovém rozhraní obchodu Prodávajícího.

Při registraci na webovém rozhraní obchodu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., vše ve znění novel.

II. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

Prodávající uvádí dané:

 • 2.1 náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);

 • 2.2 Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího;

 • 2.3 Prodávající garantuje dodání zboží za cenu v den objednání v případě uhrazení do 5ti dnů po objednání kupujícím. Při úhradě po tomto termínu může být cena za zboží Prodávajícím změněna v rámci kurzových pohybů nebo se může daná objednávka stát neplatnou a Prodávající má nárok od smlouvy odstoupit a Prodávající navrátí kupní cenu, pakliže již byla Kupujícím odeslána;

 • 2.4 Ceny zboží a služeb jsou na webovém rozhraní obchodu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH dle platné sazby DPH pro danou zemi Kupujícího v den objednání. Tyto ceny neobsahují žádné specifické a speciální poplatky, dané zákonem cílové země Kupujícího, pouze DPH;

 • 2.5. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny v českých korunách CZK nebo v EUR.

 • 2.6. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

  • I. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

  • II. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat elektronicky písemně na adresu email Prodávajícího veronika.glovanova@keengamer.com,

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  • I. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

  • II. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

  • III. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit. S tímto bodem Kupující souhlasí udělením souhlasu při provádění nákupu v nákupním košíku;

 • 2.7. Nákup je povolen celosvětově bez výjimek.

 • 2.8. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku při podezření na podvodné jednání Kupujícího, které nebude Kupujícím vyvráceno (potvrzený telefonický kontakt, prokázání identity Kupujícího atp.). V tomto případě, pakliže Kupující již uhradil kupní cenu, mu bude tato vrácena v plné výši.

Smlouva, resp. příslušná objednávka, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé webového rozhraní obchodu mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

v případě, že Kupující má stížnost, může tuto uplatnit přes emailový kontakt ve****************@ke*******.com, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Prohlášení o náhradě škody:

V maximální míře, jakou dovoluje aplikovatelné právo, v žádném případě nebude Prodávající odpovídat za jakoukoli majetkovou a nemajetkovou škodu, za jakýkoliv ušlý zisk, příjem anebo prodej anebo za jakoukoliv ztrátu dat či za náklady vynaložené na obstarání náhradního zboží anebo služeb, za jiné majetkové a nemajetkové škody, za osobní újmu, za přerušení podnikání, za ztrátu obchodních informací, ani za jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, náhodné, ekonomické, speciální anebo následné škody, jakkoliv zapříčiněné, bez ohledu na to, zda vyplynuly z kupní smlouvy, nedbalosti anebo jiné skutečnosti zakládající vznik odpovědnosti, vzniklé přímo nebo nepřímo způsobené používáním anebo nemožností používat zakoupený digitální obsah, a to i v případě, pokud Prodávající byl obeznámen o možnosti vzniku těchto škod.

Odpovědnost Prodávajícího za porušení povinností dle této smlouvy je celkově omezena do výše ceny za digitální obsah, která byla zaplacena za příslušnou objednávku, v souvislosti se kterou škoda vznikla. Přičemž obě strany kupní smlouvy – tedy Prodávající a Kupující – společně prohlašují, že s ohledem na všechny skutečnosti, které jsou stranám v okamžiku uzavření této smlouvy známy, není možno předvídat, že případná škoda, která by mohla vzniknout, přesáhne výši sumy, kterou zaplatí Kupující Prodávajícímu za příslušnou objednávku.

III. Kupní smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webovém rozhraní obchodu provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění vloží nejprve do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo a možnost zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím s emailovým potvrzením-akceptací Prodávajícím. Za akceptaci není považováno potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím, ale potvrzení přijetí platby za zboží. Platba je deponována u poskytovatele platebního styku mezi Prodávajícím a Kupujícím a teprve po ověření Kupujícího Prodávajícím se Prodávající rozhoduje o přijetí nebo zamítnutí platby za zboží. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy-akceptaci platby Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný resp. registrovaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů nebo na základě bodu II 2.3.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Za zúčastněnou stranu se považuje platební brána, umožňující bezhotovostní převody pro Kupujícího a dále dodavatelé Prodávajícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OPE, kde je proces srozumitelně popsán.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou od prodávaného zboží v rámci webového rozhraní obchodu není přijetím nabídky.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas k zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas lze kdykoliv změnit zasláním zprávy z registrovaného emailu uživatele na ve****************@ke*******.com s předmětem: nesouhlas se zasíláním obchodního sdělení a tímto bude daná emailová adresa vyřazena z databáze zasílání obchodních sdělení. Po odhlášení ze zasílání obchodního sdělení po uzavřeném obchodě můžou ještě Kupujícímu přijít dva emaily s hodnocením spokojenosti nákupu.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele – Kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Kupující se zavazuje k uhrazení všech nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky, v případě, že je jeho závazek po lhůtě splatnosti.

Kupující zároveň prohlašuje, že má více než 18 let nebo je držitelem právního souhlasu rodičů a je plně srozuměn s těmito OPE.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc/digitální obsah, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci/digitálnímu obsahu, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc/digitální obsah, jakož i doklady (za doklady je považována i jejich elektronická forma), které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/digitálnímu obsahu v souladu se smlouvou.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Dodáním věci/digitálního obsahu je povinnost Prodávajícího ukončena a splněna. Za dodání se považuje buď jeho emailové odeslání Kupujícímu nebo jeho zobrazení v administračním rozhraní Kupujícího na webovém rozhraní obchodu – o tomto bude Kupující informován emailem. Prodávající nemá jakékoliv další povinnosti, vyplývající z kupní smlouvy. Prodávající není odpovědný za např. problémy způsobené nekompatibilitou SW Kupujícího a jiné.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci/digitálního obsahu a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Kupující věc/digitální obsah podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci, v případě digitálního obsahu jeho odesláním emailovou formou nebo k nahlédnutím uživatele v administračním menu webového rozhraní obchodu po přihlášení uživatele. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

4. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (kromě předem uvedených).

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

 • b. na odstranění vady opravou věci;

 • c. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

 • d. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího;

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, tedy do 2 dnů od oznámení vady, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Nefunkční nebo jinak vadný digitální obsah není považován za podstatné porušením smlouvy a řeší se jako reklamace – nepodstatné porušení smlouvy.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství). V případě digitálního obsahu se dále Kupující řídí podmínkami v příloze Reklamační řád, bod 2. Vyřízení reklamace

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího a zamezit mu v dalších nákupech, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo bude jednat zjevně s úmyslem podvodu (pokusy o nákup z více emailových účtů, používání proxy serveru, výměny platebních karet atp.).

Pokud Kupující poruší smluvní podmínky, tj. zprostředkuje zdarma nebo za úplatu digitální obsah další osobě, bude mu přístup k digitálnímu obsahu v uživatelském účtu odepřen, případně jej čeká postih z porušování autorských práv.

 

IV. Odstoupení od Kupní smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží;

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit od smlouvy prostřednictvím odesláním emailu na adresu ve****************@ke*******.com, a Prodávající pak spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Email pro odstoupení od Kupní smlouvy musí obsahovat:

 • předmět emailu: Odstoupení od Kupní smlouvy,
 • textové pole:
 • číslo objednávky
 • celková cena

Při odstoupení od kupní smlouvy s předmětem prodeje digitálního obsahu se postupuje dle bodu II. 2.6 odstavec III. V době přijetí/zobrazení doručeného digitálního obsahu Kupujícím, je automaticky započato plnění objednané služby.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. K finančnímu vyrovnání mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde do 7 dnů po obdržení zboží Prodávajícím. Předpokladem této transakce je předání zboží ve stavu daným zákonem, tedy nepoužité. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky Kupujícímu na jeho bankovní účet. Náklady na přepravu zboží zpět Prodávajícímu hradí Kupující. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • b. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 • c. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • d. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem či nákupem licencí týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, emailu či adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na emailovou adresu: ve****************@ke*******.com.

 • Předmět emailu: nesouhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Text emailu: Jméno, příjmení, email (Nesouhlas musí být odeslán z registrované emailové adresy).

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy nebo blokovaných emailových serverů, používaných k podvodným činnostem. V případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu nebo z emailu, který je již veden na tzv. blacklistu Prodávajícího, tedy na listině zákazníků, kteří v minulosti za zboží nezaplatili nebo jinak porušili kupní smlouvu. Taktéž Prodávající může odmítnout objednávku s podezřením na podvodné použití platební karty. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím emailové adresy ve****************@ke*******.com s popisem problému.

 

Reklamní sdělení

Pakliže se na webovém rozhraní obchodu Prodávajícího objeví reklama, směřující na jiné stánky, než jsou stránky www.maxikovakuchynka.cz, Prodávající nenese žádnou odpovědnost za platby a objednávky, provedené prostřednictvím odkazovaných služeb a reklam.

 

V. EET

Nákupem na tomto webovém rozhraní obchodu Kupující souhlasí, v případě zákonné povinnosti, s vystavením a zasláním účtenky EET elektronickou formou na email Kupujícího.

 

VI. Provozní doba

Objednávky přes webové rozhraní obchodu jsou vyřizovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nebo škody způsobené třetí stranou nenese Prodávající odpovědnost za nedodržení provozní doby, případně ztráty dat u nevyřízených objednávek.

Oprávněný kontakt pro řešení dotazů a problémů: ve****************@ke*******.com

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na webovém rozhraní obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou konečné, uvedeny včetně DPH v českých korunách CZK nebo v EUR.

Poplatky se netýkají poplatků za dopravné, nákladů na komunikační prostředky na dálku, celních poplatků na straně příjemce popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit v rámci prodeje z České Republiky.

Akční ceny nebo zboží ve slevě platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takovéto skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude Kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Viz. bod II. 2.3

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes webové rozhraní obchodu prostřednictvím registrovaného profilu. Prodávající neodpovídá za zneužití profilu k nákupu jinou osobou než je majitel profilu.

VIII. Platba

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba platební kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;

b. platba předem bankovním převodem;

c. platba pomocí PayPal účtu;

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Veškeré platební možnosti jsou uvedeny přehledně na webovém rozhraní obchodu Prodávajícího.

Platební podmínky jsou stanoveny provozovatelem platební brány a používáním webového rozhraní obchodu Prodávajícího Kupující souhlasí s těmito podmínkami. Tyto jsou uvedeny v příloze “Platební podmínky” a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

IX. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • a. fyzické zboží: zasílání přepravní službou;

 • b. digitální obsah: digitální obsah bude Kupujícímu vystaven prostřednictvím uživatelského webového rozhraní obchodu v uživatelském účtu Kupujícího a to v čase uvedeném u produktu samotného v době objednávky od přijetí platby.

pozn: V případě nedodání digitálního obsahu je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu zpět uhrazenou kupní cenu a to dle domluvy na jeho platební účet dle zvolené metody platby za zboží. A to do týdne (7 dní) po skutečném připsání platby na účet prodávajícího (dnem vrácení platby se pro tyto účely považuje den odeslání vrácené platby Prodávajícím).

2. Ostatní podmínky

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu ve****************@ke*******.com. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad nebo emailový dokument o zakoupení (podrobnosti viz. Reklamační řád).

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými orgány České republiky a to sice mimosoudně u České Obchodní Inspekce a teprve pokud Česká Obchodní Inspekce nerozhodne, pomocí soudů České republiky.

Veškeré spory je možno řešit online pomocí platformy Evropské komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Smluvní strany ujednávají, že Prodávající může OPE v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Při každém nákupu na webovém rozhraní obchodu Prodávajícího Kupující vyslovuje souhlas s aktuálním znění OPE v den nákupu. Původní obchodní podmínky OPE pozbývají účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí kupní smlouvy.

Tyto OPE včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.3.2021 a ruší předchozí znění podmínek.

Přílohy:

————————————

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z. č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Prodávající je společnost KeenGamer s.r.o., IČ 17 90 609, DIČ CZ1790609, se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 56671, oddíl C. KeenGamer s.r.o. je společnost, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující-spotřebitel.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba na nové zboží činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. Veškeré doklady jsou považovány za platné i v jejich elektronické verzi. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

2. Vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na jeho finanční účet, definovaný dle metody platby Kupujícím pomocí platební brány. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné.

3. Neuznání reklamace

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

– mechanickým poškozením zboží,

– poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,

– pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

– provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

– zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

– poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

– použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3. 2021 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

—————————————————-

Způsob dodání zboží

Prodávající dodá zboží elektronicky Kupujícímu, nejpozději do 24 hodin od potvrzení platby za objednávku, pokud u jednotlivého digitálního obsahu neuvádí jinou lhůtu k dodání.

Doklady k objednávce, zejména daňový doklad, potvrzení, návody, licence a certifikáty, budou kupujícímu zpřístupněny v uživatelském účtu nebo zaslány emailem ihned po přijetí platby, pokud není uvedeno jinak nebo to nevyplývá z podstaty nabízené služby. 

Cena doručení je vždy zahrnuta v ceně zboží, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky spojené s elektronickým dodáním, digitální obsah bude kupujícímu zpřístupněn v jeho uživatelském účtu, o čemž bude informován emailem. Způsob dopravy digitálního obsahu je vždy elektronicky, pokud není uvedeno jinak.

——————————————————-

Platební podmínky

Platby jsou umožněny jak pomocí bankovních transakcí, plateb kartou, elektronických peněženek atp. Detaily jsou uvedeny v košíku při výběru metody platby a v Platebních metodách. Každý zákazník si metodu platby vybírá před ukončením nákupu.

Veškeré platební podmínky jsou uvedeny na webu u poskytovatele vybrané platební metody.